Nightspeeder

French fantasy magazine Kog, #2 in November, 2001